Polityka prywatności

 1. Współadministratorami danych osobowych są:

Fundacja Firma dla Każdego z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 79/300 w Warszawie 00-079, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000569410, NIP 5252625624, REGON 362170026 oraz Łukasz Jaworski.

 1. Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe użytkowników serwisu internetowego houstonmamyproblem.pl (dalej „Serwis”).
 2. Użytkownik Serwisu (dalej „Użytkownik”) wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Współadministratorów na zasadach określonych niniejszą polityką prywatności.
 3. Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być przekazane Współadministratorom za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej na adres e-mail info@houstonmamyproblem.pl;
  2. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.
  3. pisemnie na adres siedziby Fundacji Firma dla Każdego.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 i innych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
 5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu udzielania odpowiedzi na pytania i inne wiadomości przesłane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej oraz do dalszego kontaktu z Użytkownikiem.
 6. Współadministratorzy przetwarzają następujące kategorie danych Użytkownika:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu.
 7. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione lub współpracujące ze Współadministratorami;
 8. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń. W każdym wypadku Użytkownik jest uprawniony do otrzymania kopii dotyczących go danych.
 9. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez okres utrzymywania komunikacji z Użytkownikiem, w tym zwłaszcza okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi wszelkich żądanych informacji. Dane osobowe Użytkownika zostaną trwale usunięte, gdy wyżej wymieniony okres dobiegnie końca.
 10. Użytkownik ma prawo do:
  1. uzyskania od Współadministratorów potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące;
  2. otrzymania kopii przetwarzanych danych;
  3. uzyskania od Współadministratorów wszelkich informacji objętych zakresem niniejszej Polityki Prywatności.
 11. Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 12. Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a Współadministratorzy mają obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  3. Użytkownik wnosi sprzeciw, o którym mowa w punkcie 16;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegają Współadministratorzy;
  6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku, na podstawie zgody dziecka lub jego rodzica (opiekuna).
 13. Użytkownik ma prawo żądania od Współadministratorów ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Współadministratorom sprawdzić prawidłowość tych danych;
  2. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  3. gdy Współadministratorzy nie potrzebują już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. gdy Użytkownik wniósł sprzeciw, o którym mowa w punkcie 16 – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Współadministratorów są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 14. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył Współadministratorom, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych bez przeszkód ze strony Współadministratorów, którym dostarczono te dane osobowe. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Współadministratorów bezpośrednio innemu administratorowi danych osobowych, o ile jest to technicznie możliwe.
 15. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Współadministratorów lub przez stronę trzecią. Współadministratorom nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 16. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 17. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.

PLIKI Z LOGAMI

Tak jak większość innych witryn internetowych zbieramy i wykorzystujemy dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów zawierają Twój numer IP, nazwę sieciową komputera, Twojego dostawcę Internetu (na przykład TP SA, Netia), przeglądarkę, z której korzystasz (na przykład Google Chrome lub Mozilla Firefox), czas jaki spędzasz na stronie oraz które strony otwierasz, korzystając z naszego serwisu.

PLIKI COOKIE I SYGNALIZATORY WWW

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste ustawienia kiedy odwiedzasz serwis houstonmamyproblem.pl. Może to obejmować możliwość zalogowania do niektórych funkcji serwisu czy pola formularzy. Ponadto wyświetlamy pochodzące z zewnętrznych serwisów reklamy w celu monetyzacji projektu. Niektórzy z tych reklamodawców (np. Google poprzez program Google AdSense) mogą używać takich technologii jak pliki cookie, czy sygnalizatory WWW, co w momencie wyświetlania ich reklam na naszej stronie spowoduje przesłanie reklamodawcom informacji zawierających Twój adres IP, dostawcę Internetu, typ przeglądarki, z której korzystasz. Na ogół dane te używane są do wyświetlania użytkownikom reklam z ich okolicy (na przykład reklamy sklepów w Warszawie serwowane użytkownikowi ze stolicy) lub dobierania reklam na podstawie stron, które odwiedzili wcześniej (pokazywanie reklam firm spożywczych użytkownikowi, który często odwiedza strony o gowaniu).

PLIKI COOKIE DoubleClick DART

Ponadto możemy wykorzystywać pliki cookie DART, dla celów wyświetlania reklam przez system Google DoubleClick, który tworzy plik ciasteczka, kiedy odwiedzasz strony internetowe, używające systemu reklamowego DoubleClick (włączając w to niektóre reklamy Google AdSense). Ten plik cookie jest używany do prezentowania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań. Reklamy dobierane będą na podstawie historii stron, które odwiedziłeś/aś (na przykład, jeśli przeglądałeś/aś strony o krakowskich zabytkach, wyświetlone zostaną reklamy o hotelach w Krakowie, nawet na witrynach o innych temacie jak piłka nożna). System DART wykorzystuje "informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika". NIE śledzi on informacji osobistych, jak Twoje imię, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer NIP, numery kont bankowych lub kart kredytowych. Możesz zdezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies na naszych stronach lub stronach naszych reklamodawców w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu firewall (np. Norton Internet Security). Wyłączenie plików cookie może jednak spowodować niemożliwość pełnego wykorzystania opcji serwisu houstonmamyproblem.pl.